خانه / نوشته های دانشجویان دکتری

نوشته های دانشجویان دکتری

“گور پدر حرف مردم”

گور بابای حرف مردم

به نظر میرسد که ما غالبا، برای آنکه شرمنده مردم نباشیم، شرمنده خودمان میشویم. یعنی برای اینکه دیگران ما را تأیید کنند و سرزنشمان نکنند، آنگونه که خود میخواهیم، زندگی نمیکنیم و همواره و در همه کار میکوشیم نظر دیگران را تأمین کنیم. درست است که همه ما، از آن …

ادامه نوشته »