/در سه کلمه می توانم هر چیزی که راجع به زندگی یاد گرفته ام را خلاصه کنم؛زندگی ادامه دارد…..