خانه / اخبار / نقد کتاب اصول برنامه ريزي درسـي نوشـته دكتر محمدحسين يارمحمديان (1)
نقد كتاب اصول برنامه ريزي درسـي نوشـته دكتر محمدحسين يارمحمديان

نقد کتاب اصول برنامه ريزي درسـي نوشـته دكتر محمدحسين يارمحمديان (1)

اصول برنامه ریزی درسی

نيروي انساني اساس توسعة هر جامعه اي به شمار مـي آمـد. هـر اندازه برنامه ريزي براي آموزش نظام مندتر باشد، بهره برداري از توان نيروي انساني بهتر خواهد بـود. برنامـه ريـزي درسـي كـه تمهيد و ابزاري براي تدوين نظام مند برنامـة درسـي اسـت، بـه متخصصان نظام آموزش و پرورش در پرورش نيـروي انسـاني كارآمد كمك مي كند، تا بتوانند ضمن ارزشيابي و نظارت كـافي به جريان اجـراي برنامـه هـاي آموزشـي، در حفـظ، اصـلاح و پـرورش آن بكوشـند. برنامـه ريـز درسـي نيـز بايـد بـه مبـاني روانشناسي يادگيري، جامعه شناسي و فلسفة مسلط بر اجتمـاع آگاهي كامل داشته باشد، زيرا بدون چنين پـيش نيـازي، برنامـة درسي ارزش اجرايي نمي يابد. بنـابراين ضـرورت دارد كسـاني كه مسؤوليت برنامه ريزي درسي را مـی پذيرنـد، در زمينـه هـاي اشاره شده مطالعاتي داشته باشند. كتاب هاي متعددي دربارة برنامـه ريـزي درسـي تـأليف يـا ترجمه شده است كه كتاب اصول برنامه ريزي درسـي نوشـتة دكتر محمدحسين يارمحمديان يكي از آن هاسـت. ايـن نوشـتار قصد دارد بررسي نقدگونه اي بر ساختار و محتواي ايـن كتـاب داشته باشد تا شايد كمكي باشد بـراي بهتـر شـدن چـاپ هـاي بعدي آن.

فایل دانلود مقاله نقد کتاب حاضر اصول برنامه ریزی درسی

درباره ی Batoul Torki

همچنین ببینید

فراخوان اولین همایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی – اجتماعی)

      اهداف همایش: 1-   گسترش دانش تخصصی در حوزه ی روانشناسی سالمندی 2-   افزایش دانش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *