خانه / اخبار / طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش بینش شهروندی دربرنامه درسی دبستان از منظر معاونان پرورشی ومعلمان مقطع ابتدایی شهر تهران

طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش بینش شهروندی دربرنامه درسی دبستان از منظر معاونان پرورشی ومعلمان مقطع ابتدایی شهر تهران

نویسندگان:دکتر زهرا قنبرپور-دکتر لیلا بیگدلی-زهرا سامانی

چکیده

پژوهشی که در پیش رو دارید به منظور طراحی برنامه درسی مبتنی برآموزش بینش شهروندی در دوره ابتدایی در سال تحصیلی 96-95انجام شده است. روش انجام این تحقیق کاربردی از نوع زمینه ای است. جامعه این تحقیق را از دو گروه تشکیل می دهند که عبارتند از: 1- کلیه معاونان پرورشی دبستانهای منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی96-95 2- کلیه معلمان ابتدایی دبستانهای منطقه 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تدریس هستند. جهت برآورد حجم نمونه در این پژوهش از فرمول تعیین حجم ککراین در دو حالت حجم جامعه معلوم (جامعه مشاوران) و حجم جامعه نا معلوم (جامعه معلمان) استفاده شده است و به منظور اینکه هر جامعه به اندازه تعدادش در نمونه نماینده داشته با شد از روش نمونه گیری  تصادفی طبقه ای استفاده گردیده است.تعداد نمونه گروه اعضای معاونان پرورشی  55و تعداد نمونه معلمان 105 نفر می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 64 گویه می باشد براي اطمينان از روايي پرسشنامه تحقيق در موقع تنظيم آن طوری عمل شده است که سوالهای تشکيل دهنده پرسشنامه معرف محتواي عبارتهای انتخاب شده برای موضوع مورد پژوهش باشد. از اينرو ابتدا با بررسی ادبيات تحقيق و با استفاده از راهنمايي هاي اساتيد راهنما و مشاور پرسشنامه طراحي گرديده، سپس مفاد و گويه های پرسشنامه به طريق دلفی در اختيار 10 تن از صاحبنظران با تجربه در زمينه علوم تربيتی و روانشناسی ،حق.ق و جامعه شناسی(به ویژه آشنا با فرهنگ شهروندی) قرار گرفت حاصل دقت نظر آنها در حک و اصلاح محتوای عبارتها لحاظ گرديد و بدين طريق پرسشنامه نهايی طراحی و آماده شد پایایی پرسشنامه نیز بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه شد. که برای همه مؤلفه های پرسشنامه از 0.7 بزرگتر است و همچنين آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0.83 تشخیص داده شد. به منظور توصیف داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و در صد) و برای تحلیل داده ها از آمار استنباطی (آزمون خی دو) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که دانش،مهارت و نگرش مورد نیاز در زمینه بینش شهروندی (مسئولیت پذیری،قانونمداری، مشارکت “روابط بین فردی”، حرمت نفس،) از دیدگاه هر دو گروه مورد تایید قرار دارد بر همین اساس نیز نسبت به طراحی مدل برنامه درسی مبتنی برفرهنگ شهروندی در مقطع ابتدایی منطقه 5 تهران اقدام به عمل آمد و رویکرد برنامه درسی مبتنی بر آموزش بینش شهروندی معرفی گردید و سپس سرفصلها و مواد درسی آن پیشنهاد شد.

برای دیدن مقاله کامل رجوع شود به سایت:citizenshiprights.azaruniv.ac.ir

درباره ی z_ghanbarpour@ymail.com

همچنین ببینید

فراخوان اولین همایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی – اجتماعی)

      اهداف همایش: 1-   گسترش دانش تخصصی در حوزه ی روانشناسی سالمندی 2-   افزایش دانش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *