خانه / اخبار / “رابطه بین تعلیم و تربیت شهروندی با فضای ریزوماتیک ودلالتهای تربیتی آن از منظر متخصصان برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی “

“رابطه بین تعلیم و تربیت شهروندی با فضای ریزوماتیک ودلالتهای تربیتی آن از منظر متخصصان برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی “

 

به لطف يزدان پاك در هفتم دی ماه نود و شش با حضور شخصيت هاي برجسته علمي كشور و شخصيت هايي از كشورهاي مصر و عراق و اساتید، روحانیون معزز، مدیران و کارکنان دولت، روسای انجمن های علمی و دانشجویان عزیز شرکت کننده ، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی  در ” دانشگاه تهران “برگزار گردید.

سرکار خانم دکتر زهرا قنبرپور و سرکار خانم دکتر لیلا بیگدلی مقاله خود را تحت عنوان :

“رابطه بین تعلیم و تربیت شهروندی با فضای ریزوماتیک ودلالتهای تربیتی آن از منظر متخصصان برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی ” را سخنرانی و دفاع کردند.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تعلیم وتربیت شهروندی با فضای ریزوماتیک در آموزش عالی انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی واز نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری هم ازدو گروه تشکیل می‌دهند که عبارتند از: 1- کلیه اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)دانشگاه­های دولتی شهر تهران که در سال تحصیلی96-5 9تدریس می­نمایند2- کلیه دانشجویان دکتری برنامه ریزی درسی داه در همان سال مشغول به تدریس هستند. جهت برآورد حجم نمونه در این پژوهش از فرمول تعیین حجم ککراین در دو حالت حجم (جامعه استادان) و حجم (جامعه دانشجویان) استفاده شده است و به منظور اینکه هر جامعه به اندازه تعدادش در نمونه نماینده داشته با شد از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده گردیده است.تعداد نمونه گروه متخصصان برنامه ریزی درسی علمی دانشگاه های سراسری 20و تعداد نمونه دانشجویان دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه سراسری و علوم و تحقیقات 64 نفر می‌باشد از دانش آموزان ناحیه 4 کرج می باشد. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای انجام گرفته است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 94 نفر میباشد. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه فضای ریزوماتیک محقق ساخته و تربیت شهروندی آلن و مایراستفاده گردید. روایی هر دو پرسشنامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با توجه به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای فضای ریزوماتیک 74% ، تربیت شهروندی 84% به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. و برای تجزیه و تحلیل سوال سوم  از آمار استنباطی (غیرمشروط خی دو) استفاده گردید یافته های پژوهش بیانگر آن است نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که توجه و به کارگیری پیوند وناهمگونی، گسست نادلالت‌گر، چندگانگیو نقشه کشی و نقش گردانی ریزوم در فرایند یاددهی-یادگیری نظام آموزش عالی از دیدگاه هر دو گروه مورد تایید قرار دارد وتعلیم وتربیت شهروندی با فضای ریزوماتیک  در بعد (پیوند و ناهمگونی، گسست نادلالت گر، چندگانگی، نقشه کشی ونقشه گردانی) رابطه مثبت و معناداری دارد. و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که متغیرهای فضای ریزوماتیک، تربیت شهروندی را پیش بینی می کنند..

كليد واژه‌ها : فضای ریزوماتیک، برنامه درسی، پیوند وناهمگونی، گسست نادلالت‌گر، چندگانگی و نقشه کشی و نقش گردانی  ،تربیت شهروندی

درباره ی z_ghanbarpour@ymail.com

همچنین ببینید

فراخوان اولین همایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی – اجتماعی)

      اهداف همایش: 1-   گسترش دانش تخصصی در حوزه ی روانشناسی سالمندی 2-   افزایش دانش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *