خانه / مقالات / بررسي گرايش دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته برنامه درسي به رويکردهاي برنامه درسي

بررسي گرايش دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته برنامه درسي به رويکردهاي برنامه درسي

پژوهش حاضر با هدف بررسي رويکردهاي برنامه درسي دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته برنامه درسي صورت گرفت. روش از حيث هدف، کاربردي و از جهت روش، توصيفي – پيمايشي بود. جامعه آماري پژوهش، شامل همه دانشجويان رشته برنامه ريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 89-88 بود (51 نفر). کليه دانشجويان به روش سرشماري انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته رويکردها را تکميل نمودند. اين پرسشنامه بر اساس رويکردهاي برنامه درسي ارنشتاين (رفتاري، سيستمي، مديريتي، علمي، انسان گرايي و نو مفهوم گرايي) در قالب 30 گويه با يک مقياس چهار گزينه اي بر اساس طيف ليکرت بود. داده هاي حاصل با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (تحليل واريانس يک راهه و چند راهه) تجزيه و تحليل شد. يافته ها نشان داد: 1- غالب ترين رويکرد دانشجويان، رويکرد انسان گرايي و کمترين ميانگين مربوط به رويکرد رفتاري بود و به طور کلي، دانشجويان مورد بررسي به رويکرد غير فني، گرايش بيشتري داشتند. 2- بين دانشجويان در رويکرد فني و غير فني بر حسب جنسيت تفاوت معناداري وجود نداشت p>0.05. 3- بين دو مقطع تحصيلي در دو رويکرد فني و غير فني تفاوت معنادار نبود p>0.05. 4- بين سال ورود و گرايش به رويکرد غير فني دانشجويان تفاوت معناداري وجود نداشت (p<0.05). با توجه به اين که دانشجويان مورد بررسي به رويکرد غير فني، گرايش بيشتري داشتند؛ اين گونه استنباط مي گردد که غالب دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته برنامه درسي، با شيوه هاي آموزش و برنامه هاي درسي سنتي در چالش بوده، بيشتر با خط مشي هاي تعليم و تربيت جديد، هماهنگ و همسو هستند.

بررسي گرايش دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته برنامه درسي به رويکردهاي برنامه درسي

درباره ی Batoul Torki

همچنین ببینید

ویژگی‌های مطلوب سیاست‌های آموزش عالی با تأکید بر رویکرد یادگیری مادام‌العمر: دیدگاه اساتید

ویژگی‌های مطلوب سیاست‌های آموزش عالی با تأکید بر رویکرد یادگیری مادام‌العمر: دیدگاه اساتید   میترا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *